І.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1.Настоящите Общи условия уреждат условията и предпоставките за предоставяне на права за използването на софтуер ERP 4 /Продукта/, включен в публичния електронен списък по чл. 118 ал.16 от ЗДДС, както и условията и предпоставките за използването на софтуер ERP 4 от крайни клиенти.

1.2.”РОЯЛ СОФТУЕР” ООД e носител на правата на интелектуална собственост върху Софтуер ERP 4, в т.ч. търговската марка и по смисъла на ЗДДС е производител/разпространител на софтуер за управление на продажбите в търговски обекти, включен в публичния електронен списък по чл. 118 ал.16 от ЗДДС.

1.3. /1/Правата за ползването на софтуер ERP 4 се предоставят от „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД със сключването на договор между клиента и „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

1.3. /2/ Софтуер ERP 4 може да се ползва и чрез активиране на уникални номера за идентификация, позволяващи безплатното му използване за определен период от време.

1.4. „Краен клиент“ или „клиент“ по смисъла на настоящите общи условия е всяко лице, което е сключило договор с „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД , по силата на който е получил право да използва Софтуер ERP 4 за определен период от време. Договорът между клиента и „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД може да се сключи и по електронен път, при съблюдаване на настоящите Общи условия.

ІІ. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР ERP 4 НА КРАЙНИ КЛИЕНТИ

2.1. Софтуерът ERP 4 може да бъде използван от крайни клиенти само въз основа на действащ договор за предоставяне на ползването на софтуерния продукт, по силата на който „РОЯЛ СОФТУЕР“ ООД е предоставил права на крайния клиент за ползване на Продукта ERP 4 за срока, посочен в договора за посочените в договора обекти и каси на клиента и при условие, че крайният потребител е изпълнил задълженията си за заплащане на лицензионно възнаграждение/абонаментна такса в посочените в настоящите общи условия срокове.

2.2. Договорът за предоставяне на правата за ползване на софтуер ERP 4 с крайни клиенти може да се сключи и онлайн, по реда, предвиден в Раздел ІV от настоящите Общи условия.

2.3. Крайният клиент заявява съгласието си с настоящите общи условия за ползване на софтуер ERP 4, съгласявайки се с тях попълвайки регистрационната форма като приложение към договора, по силата на който на клиента се предоставят права за използване на софтуер ERP 4 за срока, посочен в договора, сключен с „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД или по реда, предвиден в Раздел ІV. Изразявайки съгласие с настоящите Общи условия по някой от посочените по-горе начини, клиентът се съгласява, че „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД може да променя едностранно настоящите общи условия, като променените общи условия обвързват клиент с текущ договор за предоставяне на ползването на софтуерния продукт, с оглед разпоредбата на чл. 298 ал.1, т.2 от Търговския закон, ако не ги оспори незабавно след датата на публикуване на текста на променените общи условия на сайта www.erp4.bg.

2.4. В договора за предоставяне на ползването на софтуера, с подписването на който на крайния потребител са предоставени права за използването на продукта или по реда, предвиден в раздел ІV, потребителят задължително посочва адрес на електронната поща, на който потребителят се съгласява да получава всякакви съобщения и уведомления във връзка с възникналите договорни отношения между „РОЯЛ СОФТУЕР“ ООД или негов дистрибутор от една страна и крайния клиент/потребител от друга страна, както и телефон за връзка. Изпратеното съобщение на посочената от клиента в договора или по реда на раздел ІV електронна поща обвързва страните от момента напуснало електронната система на изпращача, без да е необходимо допълнително потвърждаване за неговото получаване и се приема, че получателят е узнал съдържанието на съобщението.

2.5. Платените суми не се възстановяват.

ІІІ. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР ERP 4 ОТ КРАЙНИ КЛИЕНТИ

3.1.Софтуерът ERP 4 може да бъде използван от крайни клиенти, на които са предоставени права за използването на Продукта с договор по реда, предвиден в Раздел ІІ, както на информационните компютърни системи, достъпни през интернет.
Клиентът може да използва предоставеният му за ползване Софтуер напълно безплатно в рамките на 30 дни от сключването на договора, с които са му предоставени правата за ползване на Продукта. Дните се броят от деня на регистриране в сайта www.erp4.bg до същия ден на следващия календарен месец. Ако регистрацията е направена на 01.06.2021г., 13:45:00 часа, то безплатния период за ползване на Продукта свършва на 01.07.2021г. 13:44:59 часа. Отчита се в създадения Профил на клиента под формата на оставащо активно време.

3.2. /1/Клиент може да използва предоставеният му за ползване Софтуер ERP 4 за срока на договора при условие, че е заплатил авансово възнаграждение/абонаментна такса в размер, съгласно избрания от клиента план – на месечна база, както следва:

а/ Абонаментен план 1: Старт, Цена 350 лв без ДДС на месец
Специфики на плана: Склад, Номенклатура, Справки

б/ Абонаментен план 2: Про, с Цена 650 лв без ДДС на месец.
Специфики на плана: Склад, Номенклатура, Производство, Доставки, Плащания, Справки;

3.2. /2/ Допълнителни или персонални услуги се доплащат и не влизат в цените на пакетите, само след допълнително запитване от Клиента, на когото ще му бъде изготвена индивидуална оферта/предложение за услугата.

3.3. Когато клиентът избере абонаментния план, той дължи заплащане на лицензионното възнаграждение/абонаментната такса авансово, преди началото на месечния период, за който е сключен договора за ползване на софтуера.

3.4.1 В случаите, в които договорът е прекратен преди изтичане на избрания от клиента срок, Клиентът дължи възнаграждението, дължимо при сключен договор на едномесечна база съгласно цените, обявени на сайта www.erp4.bg до датата на прекратяването. Клиентът дължи заплащане на разликата във възнаграждението в резултат на предсрочното прекратяване, в срок от пет дни от изпращането на фактура за дължимата сума на посочения от клиента съгласно чл. 2.4 от настоящите общи условия адрес на електронната поща.

3.4.2 В случай на просрочие при плащане на дължимите възнаграждения по договора за предоставяне на ползването на продукта, клиентът на фирма „РОЯЛ СОФТУЕР“ ООД заплаща неустойка за закъснение в размер на 0.2 % върху размера на просроченото плащане за всеки просрочен ден.

3.4.3 Неустойката не може да надвиши цената на плащането.

3.6. Обявените на сайта www.erp4.bg за предоставяне на ползването на Софтуер ERP 4 са без ДДС, като клиентът следва да ги заплати ведно с дължимото ДДС.

3.7. Дължимото възнаграждение по договора за предоставяне на ползването на продукта, се заплаща на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД чрез банкова карта (дебитна или кредитна) на Клиента, посредством внедрения виртуален пос-терминал.

3.8. /1/Клиентът получава достъп до програмата и има право да ползва продукта ERP 4, съгласно избрания от него план, не по-рано от един работен ден от кумулативното наличие на следните условия: заверяване на банковата сметка на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД с пълния размер на лицензионното възнаграждение/абонаментна такса, дължима за избрания от клиента план и при условие, че е предоставил на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД коректно изисканата съгласно т. 2.4. от настоящите Обши условия информация, в т.ч. адрес на електронната поща.

/2/В случай, че към посочената в договора дата за стартиране на договорните отношения, клиентът Клиентът не е заплатил на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД дължимото възнаграждение или не е предоставил на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД цялата или част от информацията, посочена в чл. 2.4 или предоставената информация или част от нея е некоректна, Клиентът получава достъп до програмата, осигуряваща му ползването на Софтуер ERP 4 в срока по ал.1.

/3/Със заплащане от Клиента изцяло на възнаграждението за нов срок за ползване на продукта съгласно избрания план, посочено на страницата на „РОЯЛ СОФТУЕР“ ООД www.erp4.bg към датата на извършване на плащането, договорът между „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД и клиента, се продължава за нов срок в съответствие с избрания от Клиента план, считано от датата на изтичане на срока на предходния договор, независимо от това дали между Клиента и „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД е подписано споразумение за удължаване на срока на договора или не.

3.1. След заплащане изцяло на дължимото възнаграждение, „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД, , създава за Клиента потребителско име и парола, с които Клиентът получава достъп до програмата.

3.2. При стартиране ползването на Продукта всеки Клиент получава еднократно обучение за работа с него в офиса на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД .

3.3. Включените услуги срещу заплатеното от клиента възнаграждение са посочени на сайта www.erp4.bg. При промяна в посочените на сайта услуги при действащ договор, се прилагат условията към датата на сключване на договора, а при продължаване на срока на ползване на продукта, промяна в условията на договора и др., се прилагат условията, действащи към датата на договаряне на промяната.

3.4. Информацията, въведена от клиента в търговската програма, се съхранява на сървър, обслужван от „РОЯЛ СОФТУЕР“ ООД.

3.5. Всеки клиент има достъп само и единствено до данните, въведени в неговото складово стопанство.

3.6. Клиентът може да получава информация и достъп до данните в програмата по всяко време.

3.7. Клиент с действащ договор може да заяви ползването му на допълнителни обекти и каси, да се абонира за месечна поддръжка, като избере някой от абонаментните планове, както и да заяви продължаване на сключен договор, като използва модула Абонаменти, част от самия Продукт.

3.8. Крайният клиент може да използва Софтуер ERP 4 само за целите за които е предназначен – въвеждане на данни в неговото складово стопанство и възможност за наблюдаване и проследяване на извършените продажби и операции в търговския обект. Всяко възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), показване публично на част или цялото съдържание на софтуера ERP 4, и използването му за цели, извън целите на договора за предоставяне на ползването на продукта, представлява нарушение на авторското и другите права на интелектуална собственост, при което Клиентът и всяко друго лице, което използва софтуера, за цели различни от предназначението на софтуера, договора за предоставяне на ползването на продукта или настоящите общи условия, дължи на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД обезщетение за всяко нарушение в размер на 10 000 / десет хиляди / лв., като „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД може да претендира и по-големи вреди.

3.9. Забраната за използване и възпроизвеждане по чл. 3.8 се прилага както за нерегламентираното ползване на софтуер ERP 4 като съвкупност от всичките му елементи, в т.ч. всякакви изображения, снимки, видео, аудио, музика, текст, „аплети“ и др., вградени в Продукта, така и по отношение на всеки един от отделните компоненти на продукта;

3.10. Достъпът или употребата на Продукта от страна на дадено лице не води до придобиването от страна на крайния потребител на право на ползване на Продукта.

3.11. Крайният клиент е длъжен да използва Продукта само в съответствие с договора, настоящите общи условия и инструкциите, предоставяни от „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД.

3.12. Крайният клиент няма право да премахва, променя или прикрива търговската марка или други означения за право на собственост, които се съдържат в или върху Продукта.

3.13.Крайният клиент няма право да отдава под наем, на лизинг, да предоставя ползването на продукта по какъвто е да начин, пряко или непряко да прехвърля или да разпространява продукта на трети лица, както и да разрешава достъп на трети лица до и/или да разрешава използване на функционалностите на Продукта, освен с цел за осигуряване на достъп до функционалностите на Продукта под формата на софтуерни услуги в съответствие с условията на тези Общи условия.

3.14. При всяко нарушение на разпоредбите на чл. 3.11, 3.12, 3.13, крайният клиент дължи неустойката, предвидена м чл.

3.8, като „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД може да претендира и по-големи вреди.

3.15. При всяко нарушение на разпоредба на договора или настоящите общи условия от страна на крайния клиент, „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД може да развали договора поради неизпълнение, като в едностранното волеизявление за разваляне, изпратено на посочената от клиента електронна поща, даде допълнителен срок за изпълнение от три дни. Допълнителен срок за изпълнение не се дава, ако неизпълнението е свързано с нарушение на права на интелектуална собственост и ползване на продукта в нарушение на разпоредбите на настоящия договор и договорът се счита развален от датата на изпращане на съобщението на посочения от клиента адрес на електронната поща. При разваляне на договора поради неизпълнение на Клиента, Клиентът заплаща неустойка в размер на 500 /петстотин/ лева, като „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД или дистрибутора могат да претендират и по-големи вреди.

3.16. „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД, и клиентът се задължават да не използват и разпространяват данни и информация, представляваща търговска тайна на другата страна, станала им известна във връзка с изпълнение на договора за предоставяне на ползването на софтуера, като страната, разпространила търговската тайна, отговаря при условията на Закона за защита на конкуренцията.

3.17. „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД се ангажира да отстранява всякакви грешки и пропуски в програмата в договорен между страните срок за отстраняването им.

3.18. „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД се ангажира да поддържа функционалностите на Продукта съобразно изискванията на ЗДДС и Наредба Н -18 в това число ъпдейти и промени.

3.19. „РОЯЛ СОФТУЕР“ ООД, има право да прекрати достъпа на клиента до програмата при всяко неизпълнение на задължение на клиента, произтичащо от договора и настоящите общи условия, като го уведоми за причината за преустановения достъп на посочения от клиента адрес на електронната поща.

3.20. „РОЯЛ СОФТУЕР“ ООД, не носи отговорност за работата на Продукта, ако устройството, от което се ползва не отговаря на минималните технически изисквания за конкретния Продукт, съгласно изискванията за ползване или се ползва при нарушаване на техническите предписания за инсталация и работа с Продукта.

3.21.В случай на констатиран от „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД софтуерен проблем, свързан с продукта ERP 4, той се отстранява дистанционно от „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД

За установяването на естеството на проблема и отстраняването на софтуерен проблем, свързан с продукта ERP 4 е необходимо Клиентът да предостави на от „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД достъп до неговия компютър дистанционно, както и да съдейства активно при необходимост от влизане в режим на касовия апарат с натискане на бутони или комбинация от клавиши. В случай, че клиентът не предостави достъп до неговия компютър и/или не окаже съдействие за установяване на естеството на проблема и/или отстраняването му, от „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД не носи отговорност за установяване на проблема и отстраняването му.

„РОЯЛ СОФТУЕР” ООД не носи отговорност в случай на хардуерен проблем и/или лошо качество на хостинга или интернет услугата, които които водят до проблеми при функционирането на продукта ERP 4 .

Установяването на софтуерен проблем се извършва с подписан от Клиента и „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД констативен протокол.

3.22. Клиентът може да развали договора за предоставяне на ползването на продукта ERP 4 в случай на установен софтуерен проблем, който проблем не се дължи на причини, за които „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД не отговаря съгласно 3.19 и другите текстове от настоящите общи условия, ако „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД не отстрани възникналия софтуерен проблем в срока, даден в едностранното волеизявление за разваляне на договора, който срок не може да бъде по-кратък от 14 дни. Условия за разваляне на договора е Клиентът да няма задължения към „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД, произтичащи от договора.

3.23. Задължение на всеки клиент, ползващ Продукта, е да посещава сайта www.erp4.bg с цел да се запознае с актуализираните условия за ползване на продукта.

3.24. Спорове относно ползване на продукта ERP 4, които не могат да бъдат решени по пътя на преговорите, се разрешават от българския съд при прилагане на българския закон.

ІV. ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕР ERP 4 ОНЛАЙН

4.1.Договор за предоставяне на ползването на софтуерния продукт ERP 4 може да бъде сключван с „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД и онлайн чрез онлайн платформата на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД.

4.2.За сключване на договора за предоставяне на ползването на софтуерния продукт с „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД онлайн, клиентът трябва да приеме настоящите общи условия за ползване на софтуер ERP 4. В противен случай между Клиента и „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД не възниква договорно правоотношение с предмет предоставяне на ползването на софтуер ERP 4 за избрания от Клиента срок на договора за предоставяне на ползването на.

4.3.Находящите се на сайта на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД характеристики на предлагания софтуер ERP 4, цени с оглед избрания срок на договора и другите условия за сключване на договора за предоставяне на ползването на софтуерния продукт онлайн, в т.ч. настоящите Общи условия за ползване на софтуерния продукт ERP 4, се явяват офертата на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД за сключване на договора за предоставяне на ползването на софтуерния продукт ERP 4 онлайн.

4.4. Клиентът няма да получи демоверсия на продукта, с цел запознаване с характеристиките на предлагания продукт. Клиентът получава безплатен достъп до Софтуера за срок от 30 дни считано от датата на регистрация и сключване на договора.

4.5. „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД си запазва правото да променя цените за ползване под формата на договор за предоставяне на правото за ползване на софтуерния продукт ERP 4, като обявява новите цени на сайта www.erp4.bg Клиентът заплаща цената за ползване на софтуерния продукт ERP 4, актуална към момента на приемане/потвърждаване на условията за ползване на софтуерния продукт ERP 4 от клиента за избрания план/абонамент.

4.6.Всяко физическо или юридическо лице, което сключва договор онлайн чрез сайта www.erp4.bg трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, като по този начин създава свой клиентски профил.

4.7.Чрез регистрацията, клиентът придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в онлайн магазина на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД и може да извършва валидни поръчки за ползване на софтуерния продукт чрез онлайн магазина на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД.

4.8. Сключването на договора за предоставяне на ползването на софтуерния продукт чрез сайта на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД, се извършва по следния начин: Клиентът избира абонаментен план за ползване на продукта, след като се е запознал с функционалните характеристики посочени на сайта и продукта. С натискането на бутоните „Назад“, Клиентът може се откаже или промени поръчката. С натискането на бутона „Съгласявам се”, Купувачът приема условията за сключване на договора за предоставяне ползването на софтуера и потвърждава офертата на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД за избрания от него месечен абонамент, посочен в т. 3.2 /1/.

4.9. С приемането на Условията съгласно чл. 4.8. на сайта www.erp4.bg с натискане на бутона „Съгласявам се”, избора на абонамент и попълване на изискуемата информация за извършване на поръчката чрез сайта на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД, Клиентът извършва приемане на офертата на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД, с което Договорът между страните за предоставяне на ползването на софтуерния продукт ERP 4, се счита сключен при действието на общите условия и другите условия на сайта www.erp4.bg

4.10.С натискането на бутона „Съгласявам се”, Клиентът декларира и достоверността на предоставените в регистрационната форма и поръчката данни, като физическото лице, попълнило регистрационната форма и потвърдило офертата от името на юридическото лице Купувач декларира обстоятелството, че може да представлява юридическото лице в качеството си на лице, вписано в търговския регистър или негов пълномощник.

4.11. Най-късно на следващия работен ден, „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД извършва проверка за валидност на поръчката, изразяваща се в проверка на съответствието между попълнените в поръчката данни и тези, съдържащи се в Търговския регистър. „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД има право да се откаже от договора, сключен посредством онлайн магазина, без да носи отговорност за това, ако попълнените данни на клиента в поръчката не са валидни, както в случаите на извършена злоупотреба от клиента.

4.12. Договорът се сключва на български език.

4.13. Сключения по реда на настоящите общи условия договор се прекратява поради изтичане на срока с изтичането на 7/седем/ дни, считано от датата на приемане от страна на Купувача на офертата на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД , ако в рамките на тези 7 /седем/ дни не е извършено изцяло плащането от страна на Клиента по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

4.14. Данъчното събитие по смисъла на чл. 25 ал.3 т.4 от ЗДДС възниква на датата на извършване на плащането на цената.

4.15.Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди изявлението за сключване на договора.

4.16. „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД изпълнява задълженията си по договора с грижата на добрия търговец.

4.17.Разменените изявления във връзка със сключването на договора в онлайн магазина, се съхраняват от „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД в криптиран вид за срок от 12 /дванадесет/ месеца след сключването на договора, като Клиентът има право на достъп до него при поискване от негова страна.

4.18.Условие за предоставяне ползването на продукта от страна на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД е извършване на авансовото плащане от страна на Клиента.

4.19. С приемането на Условията на сайта www.erp4.bg, Клиентът дава изричното си съгласие за авансово плащане на цената за предоставяне на ползването на продукта.

4.20. Цената съгласно избрания абонамент се заплаща от Клиента с банкова карта (Дебитна или Кредитна), издадена от банка в Република България с въвеждането на необходимите данни в сайта.

4.21/1/ Клиентът се съгласява, че плащането на месечния план ще се извършва автоматично чрез въведените от него данни на кредитна или дебитна карта, по указаните по-горе начини. По този начин ползването на продукта ще бъде активирана за следващия абонаментен период до момента на прекратяване договорните отношения между страните.

4.21/2/ „РОЯЛ СОФТУЕР” ще изпраща на посочения от Клиента e-mail адрес автоматично съобщение 5 дни преди изтичане на съответния абонаментен период, за който Клиентът е заплатил. Съобщението ще съдържа информация, че абонаментният период ще изтече на посочената дата и час, както и че ще бъде извършено автоматично плащане след изтичане на този период. При нежелание и отказ от страна на Клиента за подновяването на абонаментния период и ползването на продукта, в съобщението ще се съдържа бутон “Отпиши ме”, чрез който Клиентът ще може да откаже извършването на автоматичното плащане, което ще доведе и до прекратяване на достъпа до софтуерния продукт ERP 4.

4.21./3/ Преподновяване ползването на софтуерния продукт след отказ от страна на Клиента в т. 4.21/2/, става след ново заплащане на съответния план, като достъпът започва от датата и часа на направеното плащане.

4.21 Клиентът (Потребителят) е длъжен да гарантира достоверността на декларираната по време на регистрацията информация и при необходимост да актуализира неговия/нейния потребителски профил с коректна информация. При регистрация Клиентът може да предостави информация само относно метода на плащане, който е избрал. Очевидни грешки при въвеждане на данни ще бъдат проверени и Клиентът ще бъде уведомен за тях. Въпреки това, Клиентът е длъжен да прегледа и провери пълнотата и точността на предоставените от него данни по време на процеса на регистрация.

4.22 В зависимост от избрания начин на плащане, при регистрация от Клиента се изисква да предостави всички или някои от следните данни: име, фамилия, адрес на електронна поща, парола, данни, свързани с избор на начин на плащане, например данните за сметка на съответния доставчик на плащане, кода на ваучера или всяка друга информация, която може да се изисква и е необходима за завършване на регистрацията (наричани по-нататък „Данни за достъп„). Данните за достъп на Клиента са лични и не могат да бъдат използвани от трети лица. Клиентът съхранява Данните за достъп по такъв начин, че да ги предпази от неразрешен достъп. Клиентът носи отговорност за всяко използване на Услугата, което се осъществява чрез потребителския му профил.

4.23 Ако Клиентът има съмнения за неоторизирано използване на неговите Данни за достъп, Клиентът е длъжен незабавно да уведоми „РОЯЛ СОФТУЕР” за това и да промени паролата си. В случай че „РОЯЛ СОФТУЕР” има основание да смята, че Данните за достъп са били разкрити или с тях е било злоупотребено по някакъв друг начин от неупълномощени лица, „РОЯЛ СОФТУЕР” има право незабавно да прекрати Споразумението в съответствие с раздел 12.4 (c).

4.24 „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД има право по всяко време да поиска от Клиента да промени паролата си. Промените се извършват своевременно и могат да причинят временни прекъсвания при използването на Услугата. 

4.25 Използването на всеки метод на плащане може да бъде блокирано в случай на основателно подозрение за измама или друго престъпление.

4.26. Клиентът предоставя доброволно на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД необходимите с оглед предоставяне на правото за ползване на софтуерния продукт данни, като с приемането на Условията на сайта www.erp4.bg, Клиентът дава съгласието си предоставената фирмена информация да бъде съхранявана и обработвана съгласно разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни и останалото действащо законодателство за целите на сключения с Клиента договор.

4.27. „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД не носи отговорност в случаи на злоупотреби с фирмени и лични данни на Клиенти и поръчки, извършени и потвърдени от лица, нямащи право да представляват Клиенти -юридически лица.

4.28. “РОЯЛ СОФТУЕР” ООД не носи отговорност в случай на хакерска атака и последвало изтичане на данни, въпреки всички усилия и внедрени системи за защита на Софтуера.

Неразделна част от настоящите общи условия са ПРАВИЛАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ