І.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1.Настоящите Общи условия уреждат условията и предпоставките за предоставяне на права за използването на софтуер ERP 4 /Продукта/, както и условията и предпоставките за използването на софтуер ERP 4 от крайни клиенти.

1.2.”РОЯЛ СОФТУЕР” ООД, ЕИК 206345304, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, бул./ул. ”Студентска” № 1А, ет. 2, ап. офис 11 e носител на правата на интелектуална собственост върху Софтуер ERP 4, и по смисъла на ЗДДС е производител/разпространител на софтуер за управление на продажбите в търговски обекти.

1.3. /1/Правата за ползването на софтуер ERP 4 се предоставят от „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД със сключването на договор между клиента и „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД по реда, предвиден в настоящите Общи условия или по друг начин.

1.3. /2/ Софтуер ERP 4 може да се ползва съгласно настоящите Общи условия чрез активиране на уникални номера/данни за идентификация, позволяващи използването му за 30 дневен безплатен пробен период от датата на регистриране и предоставяне на данни от банкова карта на клиента при регистрацията му. Данните от банковата карта е необходимо за верификация на клиента и установяващо действителните му намерения да ползва продукта. Предоставянето на данните от банковата карта и верификацията се заплащат по 1 лев (един лев).

1.4. „Краен клиент“ или „клиент“ по смисъла на настоящите общи условия е всяко лице, което е сключило договор с „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД , по силата на който е получил право да използва Софтуер ERP 4 за определен период от време. Договорът между клиента и „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД може да се сключи и по електронен път, при съблюдаване на настоящите Общи условия,  .

1.5  Изричното приемане от клиента на Общите условия (съгласие с Общите условия) е задължително условие за ползване на Услугата. Приемането се осъществява посредством налична на сайта електронна форма, в рамките на направена успешна регистрация за ползване на Услугата. Съгласието с Общите условия може да се даде изрично от клиента и по друг начин, който администраторът на сайта е преценил като подходящ и удостоверяващ съгласието на клиента с Общите условия.

1.6  Приемането на Общите условие е винаги в цялост, освен ако между страните по договора за предоставяне на Услугата изрично е уговорено друго. С приемането на Общите условия клиентът се задължава да ги спазва безусловно. Всяка направена едностранно от клиент уговорка в друг смисъл ще се счита за неприемане на Общите условия и основание за прекратяване на договора за предоставяне на Услугата.

1.7. Определения

За целите на настоящите Общи условия:

1. „РОЯЛ СОФТУЕР” означава „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД, ЕИК 206345304, със седалище и здрес на управление: гр. Варна, п.к. 9000, р-н Приморски, бул./ул. ”Студентска” № 1А, ет. 2, ап. офис 11 и е администратор на сайта по смисъла на настоящите Общи условия.

2. „Сайта“ е публично достъпен чрез интернет уебсайт с домейн www.erp4.bg, който е създаден, поддържан и регистриран от „РОЯЛ СОФТУЕР или е възложено на трето лице.

3. “ERP4” е достъпен онлайн специализиран софтуерен продукт за планиране на ресурси и управление на бизнес процеси в предприятието, който е създаден и поддържан от „РОЯЛ СОФТУЕР”;

4. „Услугата“ е предоставяната от „РОЯЛ СОФТУЕР” посредством сайта и клиентски домейн съвкупност от: неизключително и срочно право на използване на ERP4 и споделен хостинг и/или други облачни услуги, свързани с правото на използване на ERP4.

5. „Клиент“ е всяко лице, което е придобило правото да ползва клиентски домейн и Услугата, без значение дали това е станало по реда на тези Общи условия или отношенията с „РОЯЛ СОФТУЕР” във връзка с предоставяне на Услугата са установени по друг начин.

Не може да бъде клиент лице, което е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите;

6. „Клиентски домейн“ е уникален за всеки клиент поддомейн на сайта www.erp4.bg, който, при определени от „РОЯЛ СОФТУЕР” на сайта условия, е достъпен само за съответния клиент (или потребители, действащи от името на клиента) и чрез който клиентът ползва Услугата;

7. „Потребител“ е всяко физическо лице, което в качеството си на клиент или от името на клиент има право да осъществява достъп до клиентски домейн и да ползва Услугата.

Не е потребител по смисъла на тези Общи условия лице, което единствено осъществява достъп до сайта или по друг начин ползва публичното съдържание на сайта;

По смисъла на тези Общи условия „потребител“ няма значението, което му придава Законът за защита на потребителите.

8. „Потребителски профил“ e съвкупността от данни (потребителско име и парола за достъп), позволяващи идентификация на потребителя и удостоверяващи правото му да ползва Услугата и данни (като роля в ERP4 и персонални настройки), определящи ограниченията и правата при ползване на Услугата на конкретния потребител;

9. „Клиентски профил“ са всички данни, въз основа на които клиентът може да бъде идентифициран за целите на установените по повод ползването на Услугата отношения. Клиентските данни включват данните, които клиентът е попълнил за себе си при регистрация за ползване на Услугата.

10. „Публично съдържание на сайта“ е всяка налична на сайта информация, независимо от формата, в която се намира, включително текст или графични изображения, както и други данни, софтуер, аудио и видео материали, достъпът до които не е ограничен от администратора на сайта. За част от публичното съдържание на Уебсайта се счита и демонстрационната (Demo) версия на ERP4, достъпна с направени от администратора на Уебсайта предварителни настройки и съдържаща условни данни.

 

ІІ. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР ERP 4 НА КРАЙНИ КЛИЕНТИ

2.1. Софтуерът ERP 4 може да бъде използван от крайни клиенти само въз основа на действащ договор за предоставяне на ползването на софтуерния продукт, по силата на който „РОЯЛ СОФТУЕР“ ООД е предоставил права на крайния клиент за ползване на Продукта ERP 4 за срока, посочен в договора при условие, че крайният потребител е изпълнил задълженията си за регистриране и предоставяне на необходимите данни, посочени в настоящите общи условия срокове.

2.2. Договорът за предоставяне на правата за ползване на софтуер ERP 4 с крайни клиенти може да се сключи и онлайн, по реда, предвиден в настоящите общи условия.

2.3. Крайният клиент заявява съгласието си с настоящите общи условия за ползване на софтуер ERP 4, съгласявайки се с тях, попълвайки регистрационната форма в сайта като приложение към договора, по силата на който на клиента се предоставят права за използване на софтуер ERP 4 за срока, посочен в договора (избрания абонаментен план), сключен с „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД или по реда, предвиден в Раздел ІV. Изразявайки съгласие с настоящите Общи условия по някой от посочените по-горе начини, клиентът се съгласява, че „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД може да променя едностранно настоящите общи условия, като променените общи условия обвързват клиент с текущ договор за предоставяне на ползването на софтуерния продукт, с оглед разпоредбата на чл. 298 ал.1, т.2 от Търговския закон, ако не ги оспори незабавно след датата на публикуване на текста на променените общи условия на сайта www.erp4.bg и при правилата на Раздел V.

2.4. В договора за предоставяне на ползването на софтуера, с подписването на който на крайния потребител са предоставени права за използването на продукта или по реда, предвиден в раздел ІV, потребителят задължително посочва адрес на електронната поща, на който потребителят се съгласява да получава всякакви съобщения и уведомления във връзка с възникналите договорни отношения между „РОЯЛ СОФТУЕР“ ООД или негов контрагент от една страна и крайния клиент/потребител от друга страна, както и телефон за връзка. Изпратеното съобщение на посочената от клиента в договора или по реда на раздел ІV електронна поща обвързва страните от момента напуснало електронната система на изпращача, без да е необходимо допълнително потвърждаване за неговото получаване и се приема, че получателят е узнал съдържанието на съобщението.

2.5 Клиентът получава напълно безплатен съпорт от РОЯЛ СОФТУЕР” ООД при изчистване на грешки или технически въпроси, свързани с ползването на Софтуера.

ІІІ. ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОФТУЕР ERP 4 ОТ КРАЙНИ КЛИЕНТИ

3.1.Софтуерът ERP 4 може да бъде използван от крайни клиенти, на които са предоставени права за използването на Продукта съгласно настоящите общи условия.

Клиентът може да използва предоставеният му за ползване Софтуер напълно безплатно в пробния период от 30 дни от сключването на договора, с които са му предоставени правата за ползване на Продукта. Дните се броят от деня на регистриране в сайта www.erp4.bg. (Например: Ако регистрацията е направена на 01.06.2023г., 13:45 часа, то пробния период за ползване на Продукта свършва в края на 30-тия ден на абонаментния план в 23:59 часа). Времето се отчита в създадения Профил на клиента под формата на оставащо активно време.

3.2. /1/ След изтичане на 30-днения безплатен период, Клиент може да използва предоставеният му за ползване Софтуер ERP 4 за срока на договора при условие, че е заплатил абонаментна такса в размер, съгласно избрания от клиента план – както следва:

а/ Абонаментен план 1: Старт, Цена 450 лв без ДДС за 30 дни;

Специфики на плана: Склад, Номенклатура, Справки

 

б/ Абонаментен план 2: Про, с Цена 850 лв без ДДС за 30 дни;

Специфики на плана: Склад, Номенклатура, Производство, Доставки, Плащания, Справки;

 

Плащането на абонаментния план ще се отразява автоматично в профила на Клиента и ще отразява крайната дата, до която клиентът е заплатил, респективно може да ползва Продукта.

3.2. /2/ В случай, че Клиентът пожелае допълнителни персонални услуги, съобразени с неговия бизнес и начин на работа, то те се доплащат и не влизат в цените на пакетите. Окончателна оферта се изпраща след изпратено конкретно задание на искане за доработка. Цената за работен час се таксува по 80 (осемдесет) лева без ДДС.

3.3. Когато клиентът избере абонаментния план, той не се таксува предварително и не дължи такса за първите 30 дни, представляващи безплатен пробен период. Този период не влиза в периода, заявен от Клиента чрез избора на Абонаментен план, а Абонаментът влиза в сила след изтичане на пробния период. Таксуването на първата абонаментна дължима такса става автоматично след изтичане на пробния период чрез въведената от Клиента банкова карта при регистрацията му в сайта.

3.3.1 Когато Клиентът избере в сайта опцията 30 дневен пробен период, периодично по време на този период той ще получава по електронна поща нотификации за избор на Абонаментен план. След изтичане на пробния период и при липса на избор на Абонаментен план от Клиента, ще бъде спрян достъпа му до функционалностите на Продукта до момента на избор и плащане на съответния Абонаментен план.

3.4.1 В случаите, в които договорът е прекратен преди изтичане на избрания от клиента срок, Клиентът дължи възнаграждението, дължимо при сключен договор на 30-дневна база съгласно цените, обявени на сайта www.erp4.bg до датата на прекратяването. Клиентът дължи заплащане на разликата във възнаграждението в резултат на предсрочното прекратяване, в срок от пет дни от изпращането на фактура за дължимата сума на посочения от клиента съгласно чл. 2.4 от настоящите общи условия адрес на електронната поща.

3.4.2 В случай на просрочие при плащане на дължимите възнаграждения по договора за предоставяне на ползването на продукта, клиентът на „РОЯЛ СОФТУЕР“ ООД заплаща неустойка за закъснение в размер на 0.2 % върху размера на просроченото плащане за всеки просрочен ден.

3.4.3 Неустойката не може да надвиши цената на плащането. 

3.5. Обявените на сайта www.erp4.bg  за предоставяне на ползването на Софтуер ERP 4 са без ДДС, като клиентът следва да ги заплати ведно с дължимото ДДС.

3.6. Дължимото възнаграждение по договора за предоставяне на ползването на продукта, се заплаща на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД по банков път чрез въвеждане на данни от банкова карта на Клиента. Данните от картата се предоставят лично от Клиента при регистриране на профила и могат да бъдат променяни по всяко време от Клиента.
ВАЖНО! Въвеждането на банковата карта при създаване на регистрацията не води до автоматично плащане на абонамента такса от КЛИЕНТА! Това става след потвърждаване от Клиента, при условията на т. 3.3 и 3.3.1. При регистрация и въвеждане на банкова карта или при промяна на банкова карта при вече направена регистрация, Клиентът заплаща 1 лев за верификация на платежното средство.

3.7. /1/В случай, че към посочената в договора дата за стартиране на договорните отношения, Клиентът не е заплатил на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД дължимото възнаграждение и/или откаже плащането, и/или липсват парични средства в посочената от него банкова карта или не е предоставил на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД цялата или част от информацията, посочена в чл. 2.4 или предоставената информация или част от нея е некоректна, Клиентът не получава достъп до програмата, осигуряваща му ползването на Софтуер ERP 4.

3.8 Със заплащане от Клиента изцяло на възнаграждението за нов срок за ползване на продукта съгласно избрания план, посочено на страницата на „РОЯЛ СОФТУЕР“ ООД www.erp4.bg към датата на извършване на плащането, договорът между „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД и клиента, се продължава за нов срок в съответствие с избрания от Клиента план, считано от датата на извършеното плащане.

3.11. Включените услуги срещу заплатеното от клиента възнаграждение са посочени на сайта www.erp4.bg  При промяна в посочените на сайта услуги при действащ договор, се прилагат условията към датата на сключване на договора, а при продължаване на срока на ползване на продукта, промяна в условията на договора и др., се прилагат условията, действащи към датата на договаряне на промяната.

3.12. Информацията, въведена от клиента в търговската програма, се съхранява на сървър, обслужван от „РОЯЛ СОФТУЕР“ ООД.

3.13. Всеки клиент има достъп само и единствено до данните, въведени в неговото складово стопанство.

3.14. Клиентът може да получава информация и достъп до данните в програмата по всяко време, а в случай на разваляне на договора – и при правилата на т. 7.5.

3.15. Клиент с действащ договор може да заяви ползването му на допълнителни обекти, да се абонира за поддръжка, като избере някой от абонаментните планове, както и да заяви продължаване на сключен договор, като използва модула Абонаменти, част от самия Продукт.

3.16. Крайният клиент може да използва Софтуер ERP 4 само за целите за които е предназначен – въвеждане на данни в неговата система и възможност за наблюдаване и проследяване на извършените продажби и операции в търговския обект. Всяко възпроизвеждане, промяна, предаване (по електронен или друг начин), показване публично на част или цялото съдържание на софтуера ERP 4, и използването му за цели, извън целите на договора за предоставяне на ползването на продукта, представлява нарушение на авторското и другите права на интелектуална собственост, при което Клиентът и всяко друго лице, което използва софтуера, за цели различни от предназначението на софтуера, договора за предоставяне на ползването на продукта или настоящите общи условия, дължи на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД обезщетение за всяко нарушение в размер на 10 000 / десет хиляди / лв., като „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД може да претендира и по-големи вреди и при спазване правилата на Раздел 6 Отговорност.

3.17. Забраната за използване и възпроизвеждане по чл. 3.16 се прилага както за нерегламентираното ползване на софтуер ERP 4 като съвкупност от всичките му елементи, в т.ч. всякакви изображения, снимки, видео, аудио, музика, текст, „аплети“ и др., вградени в Продукта, така и по отношение на всеки един от отделните компоненти на продукта;

3.17.1 Интелектуална собственост са всички произведени продукти от „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД.

3.18. Достъпът или употребата на Продукта от страна на дадено лице не води до придобиването от страна на крайния потребител на право на ползване на Продукта.

3.19. Крайният клиент е длъжен да използва Продукта само в съответствие с договора, настоящите общи условия и инструкциите, предоставяни от „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД.

3.20. Крайният клиент няма право да премахва, променя или прикрива търговската марка или други означения за право на собственост, които се съдържат в или върху Продукта.

3.21.Крайният клиент няма право да отдава под наем, на лизинг, да предоставя ползването на продукта по какъвто е да начин, пряко или непряко да прехвърля или да разпространява продукта на трети лица, както и да разрешава достъп на трети лица до и/или да разрешава използване на функционалностите на Продукта, освен с цел за осигуряване на достъп до функционалностите на Продукта под формата на софтуерни услуги в съответствие с условията на тези Общи условия.

3.22. При всяко нарушение на разпоредбите на чл. 3.19, 3.20, 3.21, крайният клиент дължи неустойката, предвидена м чл. 3.16, като „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД може да претендира и по-големи вреди.

3.23. При всяко нарушение на разпоредба на договора или настоящите общи условия от страна на крайния клиент, „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД може да развали договора поради неизпълнение, като в едностранното волеизявление за разваляне, изпратено на посочената от клиента електронна поща, даде допълнителен срок за изпълнение от три дни. Допълнителен срок за изпълнение не се дава, ако неизпълнението е свързано с нарушение на права на интелектуална собственост и ползване на продукта в нарушение на разпоредбите на настоящия договор и договорът се счита развален от датата на изпращане на съобщението на посочения от клиента адрес на електронната поща. При разваляне на договора поради неизпълнение на Клиента, Клиентът заплаща неустойка в размер на 500 /петстотин/ лева, като „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД може да претендира и по-големи вреди.

3.24. „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД, и клиентът се задължават да не използват и разпространяват данни и информация, представляваща търговска тайна на другата страна, станала им известна във връзка с изпълнение на договора за предоставяне на ползването на софтуера, като страната, разпространила търговската тайна, отговаря при условията на Закона за защита на конкуренцията.

3.25. „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД се ангажира да отстранява всякакви грешки и пропуски в програмата в договорен между страните срок за отстраняването им.

3.26. „РОЯЛ СОФТУЕР“ ООД, има право да прекрати достъпа на клиента до програмата при всяко неизпълнение на задължение на клиента, произтичащо от договора и настоящите общи условия, като го уведоми за причината за преустановения достъп на посочения от клиента адрес на електронната поща.

3.27. „РОЯЛ СОФТУЕР“ ООД, не носи отговорност за работата на Продукта, ако устройството, от което се ползва не отговаря на минималните технически изисквания за конкретния Продукт, съгласно изискванията за ползване или се ползва при нарушаване на техническите предписания за инсталация и работа с Продукта.

3.28.В случай на констатиран от „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД софтуерен проблем, свързан с продукта ERP 4, той се отстранява дистанционно от „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД.

Въпросът се отнася към отдел Техническа поддръжка по мейл: support@erp4.bg
 и се решава в най-кратки срокове.

За установяването на естеството на проблема и отстраняването на софтуерен проблем, свързан с продукта ERP 4 е необходимо Клиентът да предостави на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД достъп до неговия компютър дистанционно, както и да съдейства активно при необходимост от влизане в профила на клиента.

В случай, че клиентът не предостави достъп до неговия компютър и/или не окаже съдействие за установяване на естеството на проблема и/или отстраняването му,  „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД не носи отговорност за установяване на проблема,  отстраняването му и времето, през което Клиентът не е има възможност да ползва продукта.

„РОЯЛ СОФТУЕР” ООД не носи отговорност в случай на хардуерен проблем и/или лошо качество на хостинга или интернет услугата, които водят до проблеми при функционирането на продукта ERP 4.

Установяването на софтуерен проблем се извършва с подписан от Клиента и „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД констативен протокол.

3.29. Клиентът може да развали договора за предоставяне на ползването на продукта ERP 4 в случай на установен софтуерен проблем, който проблем не се дължи на причини, за които „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД не отговаря съгласно 3.27 и другите текстове от настоящите общи условия, ако „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД не отстрани възникналия софтуерен проблем в срока, даден в едностранното волеизявление за разваляне на договора, който срок не може да бъде по-кратък от 14 дни. Условия за разваляне на договора е Клиентът да няма задължения към „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД, произтичащи от договора.

Другите условията за прекратяване и разваляне на договора се съдържат в Раздел 7 от настоящите Общи условия.

3.30. Задължение на всеки клиент, ползващ Продукта, е да посещава сайта www.erp4.bg  с цел да се запознае с актуализираните условия за ползване на продукта.

 

ІV. ПРАВИЛА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА СОФТУЕР ERP 4 ОНЛАЙН

4.1.Договор за предоставяне на ползването на софтуерния продукт ERP 4 може да бъде сключван с „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД и онлайн чрез онлайн платформата на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД през сайта www.erp4.bg.

4.2.За сключване на договора за предоставяне на ползването на софтуерния продукт с „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД онлайн, клиентът трябва да приеме настоящите общи условия за ползване на софтуер ERP 4. В противен случай между Клиента и „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД не възниква договорно правоотношение с предмет предоставяне на ползването на софтуер ERP 4 за избрания от Клиента срок на договора за предоставяне на ползването на Продукта.

4.3. Находящите се на сайта на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД характеристики на предлагания софтуер ERP 4, цени с оглед избрания срок на договора и другите условия за сключване на договора за предоставяне на ползването на софтуерния продукт онлайн, в т.ч. настоящите Общи условия за ползване на софтуерния продукт ERP 4, се явяват офертата на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД за сключване на договора за предоставяне на ползването на софтуерния продукт ERP 4 онлайн.

4.4. „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД си запазва правото да променя цените за ползване под формата на договор за предоставяне на правото за ползване на софтуерния продукт ERP 4, като обявява новите цени на сайта www.erp4.bg.

4.5.Всяко физическо или юридическо лице, което сключва договор онлайн чрез сайта www.erp4.bg трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, като по този начин създава свой клиентски профил.

4.6.Чрез регистрацията, клиентът създава потребителско име и парола, с които се идентифицира в онлайн платформата на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД и може да извършва валидни поръчки за ползване на софтуерния продукт чрез онлайн платформата на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД. Потребителското име на клиента е въведеният от него e-mail адрес при регистрацията.

4.7. Сключването на договора за предоставяне на ползването на софтуерния продукт чрез сайта на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД, се извършва по следния начин: Клиентът избира абонаментен план за ползване на продукта или избира 30-дневен пробен период, след като се е запознал с функционалните характеристики на сайта и продукта. С натискането на тикче „Приемам условията за ползване”, Купувачът приема условията за сключване на договора за предоставяне ползването на софтуера и потвърждава офертата на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД за избрания от него абонамент, посочен в т. 3.2 /1/ или ползването на 3- дневен пробен период.

4.7.1 В рамките на 30-дневния пробен безплатен достъп, Клиентът може да прекрати Договора и едностранно да откаже ползването на продукта, за който отказ Клиентът не дължи плащания на суми.

4.9. С приемането на настоящите Общи условия на сайта www.erp4.bg с натискане на бутона „Приемам условията за ползване”, избора на абонамент или избора на 30-дневен пробен период и попълване на изискуемата информация за извършване на поръчката чрез сайта на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД, Клиентът извършва приемане на офертата на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД.

4.10 Задължителна стъпка за ползване на Продукта е да бъде извършена верификация на платежно средство на Клиента, с което ще се извършват плащанията. Системата ще отвори прозорец, даващ възможност за въвеждане на данни от банкова карта на Клиента. Верификацията на банковата карта се таксува по 1 лев (при всяко въвеждане на нова банкова карта на Клиента). (Системата се поддържа и управлява от PaySERA)

След това Клиентът активира клиентския си профил чрез натискане на бутон „Линк за активация”, съдържащ се в автоматичен e-mail, изпратен от РОЯЛ СОФТУЕР”. С потвърждаването на регистрацията, между клиента и Роял Софтуер  възникват договорни отношения за предоставяне на Услугата. Договорът за предоставяне на Услугата се счита за сключен в момента, в който лицето, направило регистрацията е получило съобщението за потвърждаване на регистрацията. За определяне на времето на получаване на електронното изявление се прилагат правилата на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

4.11. С натискането на бутона „Приемам условията за ползване”, Клиентът декларира и достоверността на предоставените в регистрационната форма и поръчката данни. Физическото лице, посочено като представляващ дружеството, потвърждава общите условия от името на юридическото лице Купувач/Клиент и декларира обстоятелството, че може да представлява юридическото лице в качеството си на лице, вписано в търговския регистър или негов пълномощник/ лице с представителна власт.

4.12. В срока на 30 дневния пробен период, „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД извършва проверка за валидност на поръчката, изразяваща се в проверка на съответствието между попълнените в поръчката данни на клиента и тези, съдържащи се в Търговския регистър. „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД има право да се откаже от договора, сключен посредством онлайн платформата, без да носи отговорност за това, ако попълнените данни на клиента в поръчката не са валидни, както в случаите на извършена злоупотреба от клиента.

4.13. Договорът се сключва на български език.

4.14. Данъчното събитие по смисъла на чл. 25 ал.3 т.4 от ЗДДС възниква на датата на извършване на плащането на цената.

4.15.Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди изявлението за сключване на договора.

4.16. „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД изпълнява задълженията си по договора с грижата на добрия търговец.

4.17. Разменените изявления във връзка със сключването на договора в онлайн платформата, се съхраняват от „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД за срок от 12 /дванадесет/ месеца след сключването на договора, като Клиентът има право на достъп до него при поискване от негова страна.

4.18. Условие за предоставяне ползването на продукта от страна на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД е извършване на плащане от страна на Клиента.

4.19. С приемането на Условията на сайта www.erp4.bg, Клиентът дава изричното си съгласие за автоматично плащане на цената за предоставяне на ползването на продукта през въведената от него банкова карта. По този начин ползването на продукта ще бъде активирана за следващия абонаментен период. Всяка промяна на банкова карта е възможна чрез функционалностите на сайта през профила на Клиента.

4.20/1/ „РОЯЛ СОФТУЕР” ще изпраща на посочения от Клиента e-mail адрес автоматично съобщение 5 дни преди изтичане на съответния абонаментен период, за който Клиентът е заплатил. Съобщението ще съдържа информация, че абонаментният период ще изтече на посочената дата и час, както и че ще бъде извършено автоматично плащане след изтичане на този период. При нежелание и отказ от страна на Клиента за подновяването на абонаментния период и ползването на продукта, Клиентът ще може да откаже извършването на автоматичното ежемесечно плащане, което ще доведе и до прекратяване на достъпа до софтуерния продукт ERP 4. Необходимо е Клиентът да влезе в своя „Профил“ в системата, в подменю „Абонаменти“ и да демаркира отметката „Автоматични плащания“. С това действие ще се прекрати автоматичното плащане през въведения първоначално метод за плащане (напр. банкова карта). В този случай, ако Клиентът не е заплатил своя Абонамент за следващия месец и за да ползва ERP4, ще е необходимо той да заплати ръчно или да въведе нов платежен метод за плащане.

 

4.20./2/ Преподновяване ползването на софтуерния продукт след отказ от страна на Клиента в т. 4.20/1/, става след ново заплащане на съответния план, като достъпът  започва от датата и часа на направеното плащане.

4.21 Клиентът (Потребителят) е длъжен да гарантира достоверността на декларираната по време на регистрацията информация и при необходимост да актуализира неговия/нейния потребителски профил с коректна информация. При регистрация Клиентът може да предостави информация само относно метода на плащане, който е избрал. Очевидни грешки при въвеждане на данни ще бъдат проверени и Клиентът ще бъде уведомен за тях. Въпреки това, Клиентът е длъжен да прегледа и провери пълнотата и точността на предоставените от него данни по време на процеса на регистрация.

4.22 В зависимост от избрания начин на плащане, при регистрация от Клиента се изисква да предостави всички или някои от следните данни: име, фамилия, адрес на електронна поща, парола, номер на кредитна / дебитна карта, CVV / CCV  код и валидност на кредитната / дебитна карта, име на притежателя на картата, данни, свързани с избор на начин на плащане, например данните за сметка на съответния доставчик на плащане, кода на ваучера или всяка друга информация, която може да се изисква и е необходима за завършване на регистрацията (наричани по-нататък „Данни за достъп„). Данните за достъп на Клиента са лични и не могат да бъдат използвани от трети лица. Клиентът съхранява Данните за достъп по такъв начин, че да ги предпази от неразрешен достъп. Клиентът носи отговорност за всяко използване на Услугата, което се осъществява чрез потребителския му профил.

4.23 Ако Клиентът има съмнения за неоторизирано използване на неговите Данни за достъп, Клиентът е длъжен незабавно да уведоми „РОЯЛ СОФТУЕР” за това и да промени паролата си. В случай че „РОЯЛ СОФТУЕР”  има основание да смята, че Данните за достъп са били разкрити или с тях е било злоупотребено по някакъв друг начин от неупълномощени лица, „РОЯЛ СОФТУЕР”  има право незабавно да прекрати достъпа до профила на Клиента и да го уведоми за това. С оглед защитата данните на Клиента, двете страни следва да уточнят последващите си действия в тази посока.

4.24 „РОЯЛ СОФТУЕР” има право по всяко време да поиска от Клиента да промени паролата си. Промените се извършват своевременно и могат да причинят временни прекъсвания при използването на Услугата. 

4.25 Използването на всеки метод на плащане може да бъде блокирано в случай на основателно подозрение за измама или друго престъпление.

4.26. Клиентът предоставя доброволно на „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД необходимите с оглед предоставяне на правото за ползване на софтуерния продукт данни, като с приемането на Условията на сайта www.erp4.bg, Клиентът дава съгласието си предоставената фирмена информация да бъде съхранявана и обработвана съгласно разпоредбите на действащото законодателство за защита на личните данни и останалото действащо законодателство за целите на сключения с Клиента договор.

4.27. „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД не носи отговорност в случаи на злоупотреби с фирмени и лични данни на Клиенти и поръчки, извършени и потвърдени от лица, нямащи право да представляват Клиенти -юридически лица.

4.28. “РОЯЛ СОФТУЕР” ООД не носи отговорност в случай на хакерска атака и последвало изтичане на данни, въпреки всички усилия и внедрени системи за защита на Софтуера.

5. Изменение на Общите условия

5.1. Тези Общи условия, включително конфигурациите на Услугата и ценовите им планове, както и други документи с правно обвързващ характер, към които Общите условия препращат, като Правилата за защита на личните данни да бъдат едностранно изменяни от „РОЯЛ СОФТУЕР”.

5.2. Измененията се публикуват на сайта, а когато представляват изменения или допълнения на конфигурации на Услугата или ценови планове, които се отнасят до клиенти, с които вече са установени отношения по повод на Услугата, „РОЯЛ СОФТУЕР” изпраща и уведомление до съответните клиенти по е-mail, посочен от Клиента в профила му..

5.3. Измененията влизат в сила незабавно след датата на публикуването им на сайта, независимо дали се отнасят до лица, които ползват единствено публичното съдържание на сайта или до клиенти.

5.4. В едноседмичен срок след датата, на която по реда на т. 5.2 са публикувани измененията или е изпратено уведомлението, всеки клиент, който не е съгласен с промените, може да изрично да заяви, че ги отхвърля. Такова изявление ще се счита за изявление на клиента, че занапред не желае да ползва Услугата и за прекратяване на договора за предоставяне на Услугата. В такъв случай договорът за предоставяне на Услугата ще се прекрати в края на абонаментния период, в който е отправено заявлението. След изтичане на този абонаментен период (прекратяване на договора) „РОЯЛ СОФТУЕР” може незабавно да заличи клиентския домейн и да унищожи данните, които клиентът е въвел и обработвал чрез ERP4.

5.5. За периода от датата на влизане в сила на измененията на Общите условия до прекратяване на договора за Услугата клиентът дължи съответното възнаграждение за ползване на Услугата, каквото дължи до датата на влизане в сила на измененията на Общите условия.

5.6. Клиент, който в едноседмичния срок по т. 5.4 не заяви, че отхвърля промените, се счита, че се е запознал с тях и ги приема безусловно.

5.7. По реда на този раздел не могат да бъдат изменени изрично уговорени между клиент и „РОЯЛ СОФТУЕР” условия за предоставяне на Услугата, които са различни от тези Общи условия или от публикуваните конфигурации на Услугата, или ценови планове.

6. Отговорност

6.1 С приемане на настоящите Общи условия, клиентът декларира, че е запознат с функционалните възможности на ERP4 и ползването на Услугата ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. Страните се съгласяват, че „РОЯЛ СОФТУЕР” не отговоря за евентуални причинени на клиента вреди от всякакво естество, включително пропуснати ползи, произтичащи от ползването или невъзможността да се ползва Услугата, освен ако вредите са причинени от „РОЯЛ СОФТУЕР” умишлено или поради груба небрежност.

По-специално, „РОЯЛ СОФТУЕР” не носи отговорност спрямо клиента или трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на загуба, изтриване или изменение на информация, материали, документи, съобщения и изобщо данни от всякакво естество, независимо от причините, довели до настъпване на вредите.

„РОЯЛ СОФТУЕР” не носи отговорност спрямо клиента и трети лица за вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на използването на непълни, неточни или недостоверни данни, както и на електронни съобщения и друга информация, разменяни между клиента и трети лица посредством функционалности на ERP4, независимо от причините, довели до настъпване на вредите.

6.2. С приемането на настоящите Общи условия клиентът декларира, че осъзнава възможността ERP4 да съдържа грешки и че няма да претендира каквито и да е обезщетения от „РОЯЛ СОФТУЕР” за претърпени преки или косвени, имуществени или неимуществени вреди и пропуснати ползи, причинени от грешки в ERP4, освен ако вредите са причинени от „РОЯЛ СОФТУЕР” умишлено или поради груба небрежност.

За грешка в ERP4 ще се счита изцяло или частично неработеща функционалност.

6.3. С приемането на настоящите Общи условия клиентът декларира, че е уведомен и съгласен че съществува възможност за възникване на непредвидени обстоятелства, които могат да доведат до прекъсвания на достъпа му до клиентския домейн или използването на ERP4, или по друг начин да причинят ограничаване или затрудняване на ползването на Услугата. Клиентът се съгласява, че в такива случаи няма да претендира каквито и да е обезщетения от „РОЯЛ СОФТУЕР” за претърпени преки или косвени, имуществени или неимуществени вреди и пропуснати ползи.

По-специално, „РОЯЛ СОФТУЕР” не носи отговорност за вреди от всякакво естество, причинени от непреодолима сила или случайно събитие и изобщо от обстоятелства, които са извън контрола на „РОЯЛ СОФТУЕР” и не могат да бъдат предвидени или предотвратени. За избягване на съмнение, страните приемат и се съгласяват, че такива непредвидени обстоятелства, но не само, са прекъсване на електрозахранването, проблеми в глобалната (Интернет) мрежа, както и неправомерни действия не трети лица, причинили пряко или косвено прекъсване на достъпа на клиента до клиентския домейн.

Когато „РОЯЛ СОФТУЕР” не може да осигури ползването на Услугата поради непреодолима сила, в подходящ срок и доколкото това е възможно, уведомява клиентите чрез публикуване на съобщение на сайта или по друг подходящ начин, като описва в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договорите за предоставяне на Услугата.

6.4. С приемането на настоящите Общи условия клиентът декларира, че е уведомен и се съгласява, че „РОЯЛ СОФТУЕР” има право да спре достъпа до клиентски домейн или по друг начин да предприеме действия, които да възпрепятстват, да ограничат или да затруднят ползването на Услугата, при наличие на някое от следните условия:

– действията са необходими за предотвратяване или отстраняване на вредни за качеството на Услугата последици от неблагоприятни събития, включително касаещи сигурността на достъпа на клиенти до клиентските домейни, работата с ERP4 или клиентски бази данни;

– действията са необходими за отстраняване на грешки в ERP4;

– действията са необходими за проверка и въвеждане на нови функционалности или оптимизиране на съществуващите в ERP4;

– действията са необходими за проверка, техническа поддръжка, подобряване или оптимизиране на софтуерни или хардуерни системи и инфраструктура, собственост или използвани от „РОЯЛ СОФТУЕР” (профилактика, която може да бъде с планиран или инцидентен характер).

Клиентът се съгласява, че в горепосочените случаи няма да претендира обезщетения от „РОЯЛ СОФТУЕР” за претърпени имуществени или неимуществени вреди и пропуснати ползи, причинени от невъзможността, ограниченията или влошеното качество на предоставяната Услуга, при условие че „РОЯЛ СОФТУЕР” е положил разумни усилия да ограничи периода, през който ползването на Услугата е невъзможно или затруднено. В такива случаи, „РОЯЛ СОФТУЕР” предварително уведомява клиентите за предстоящото временно прекъсване на достъпа или евентуалните други затруднения при ползване на Услугата, като публикува информация на сайта си или по друг подходящ начин. Когато действията на „РОЯЛ СОФТУЕР” ще засегнат отделни клиенти, уведомлението се извършва чрез изпращане на e-mail на Клиента, посочен в потребителския му профил.

6.5. „РОЯЛ СОФТУЕР” не носи отговорност за преки или косвени вреди от всякакво естество, причинени във връзка с използването или невъзможността да се изполва ERP4 или да се осъществи достъп до клиентския домейн.

„РОЯЛ СОФТУЕР” не носи отговорност в случаите, когато клиентът не може да използва в максимална степен капацитета на предоставяната Услуга по причини, зависещи от ползваното от клиента оборудване.

6.6. С приемането на настоящите Общи условия клиентът декларира, че е уведомен и съгласен, че „РОЯЛ СОФТУЕР” не е длъжен да преглежда, нито ERP4 съдържа каквито и да е функционалности за автоматичен преглед на данните и материалите от всякакво естество, които клиентът въвежда, обработва и съхранява чрез ERP4, от гледна точка на законосъобразността на ползването, основание, пълнота, достоверност или целите, за които се обработват.

Въпреки горното, по своя инициатива или при сигнал от трето лице, „РОЯЛ СОФТУЕР” има право да извърши проверка и да спре достъпа до клиентски домейн, да ограничи ползването на Услугата или достъпа до отделни категории данни, когато обработването на данните е в нарушение на тези Общи условия, императивни норми на действащото законодателство, добрите нрави или накърнява права и законни интереси на трети лица. В тези случаи „РОЯЛ СОФТУЕР” не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от клиента или трети лица, настъпили вследствие спирането, прекратяването или ограничаването на достъпа.

Отговорността за законосъобразността, верността, пълнотата и съответствието с целите на отношенията, за които се въвеждат, обработват или съхраняват данни и материали чрез ERP4, е на клиента. „РОЯЛ СОФТУЕР” не носи отговорност спрямо клиента или трети лица за възникването, изпълнението и прекратяването на отношенията между клиента и трети лица, включително за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на такива отношения, когато по какъвто и да е начин ползването на Услугата е свързано с такива отношения. По-специално, без да се ограничава, това правило се отнася до отношения:

·        свързани с обработвани от клиента чрез ERP4 лични данни или

·        които клиентът е установил или относно които изпълнява операции, използвайки функционалности или модулите в ERP4 за интеграция с платформи за електронна търговия или на доставчици на спедиторски услуги.

6.7. Клиентът е длъжен да обезщети „РОЯЛ СОФТУЕР” за всички вреди, причинени при ползване на Услугата, в нарушение на тези Общи условия или императивни норми на действащото законодателство. Клиентът е длъжен да обезщети „РОЯЛ СОФТУЕР” и за вредите, причинени от действия на потребители, на които клиентът е предоставил средства и условия за достъп до клиентския домейн.

6.8. Клиентът е длъжен да обезщети „РОЯЛ СОФТУЕР” за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително, но не само, за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на административнонаказателни производства, предявени срещу „РОЯЛ СОФТУЕР” искове или платени обезщетения на трети лица, във връзка с ползване на Услугата от клиента в нарушение на императивни правни норми, добрите нрави или по начин, накърняващ права и законни интереси на трети лица.

6.9. Клиентът се задължава да обезщети „РОЯЛ СОФТУЕР” за всички вреди, причинени при ползване на клиентския домейн и ERP4 от трети лица, на които клиентът (или потребители, действащи от негово име), в нарушение на настоящите Общи условия е предоставил идентификационни средства (потребителско име и парола) или е осигурил по друг начин условия за достъп до ERP4.

7. Прекратяване на договора

7.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

– по взаимно съгласие между страните;

– при изменения и допълнения на Общите условия от „РОЯЛ СОФТУЕР”, с които клиентът не е съгласен;

– при неплащане на дължимата от клиента цена за абонаментен период и изтичане на предвидените в Общите условия срокове, в които достъпът до клиентския домейн е спрян;

7.2. Прекратяването на договора за Услугата не освобождава клиента от задължения за плащане на цената на ползваната Услуга възникнали преди датата, на която достъпът до клиентския му домейн е бил спрян.

7.3. Когато страна по договора за Услугата не изпълни свое задължение по тези Общи условия по причина, за която отговаря, другата страна може да развали договора като даде на неизправната страна подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичане на срока ще смята договора за развален. Срокът по тази точка не може да бъде по-кратък от три работни дни.

„РОЯЛ СОФТУЕР” може да заяви, че разваля договора без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, когато установи, че клиентът с действията си във връзка с предоставяната Услуга, клиентът е нарушил предвидените в тези Общи условия правила за поверителност или интелектуална собственост, забрана в приложимото законодателство или общоприети нравствени норми.

7.4. Освен в случаите и при условията по т. 7.5, след прекратяване или разваляне на договора за предоставяне на Услугата, „РОЯЛ СОФТУЕР” не съхранява данни, които клиентът е въвел и обработва чрез ERP4 и които се намират на сървър/и на „РОЯЛ СОФТУЕР”, като незабавно ги унищожава по начин, който не позволява възстановяването им.

„РОЯЛ СОФТУЕР” не се задължава и не носи каквато и да е отговорност за съхраняване на данните, които клиентът е въвел чрез ERP4, след прекратяване или разваляне на договора за Услугата, независимо от основанието за прекратяване или разваляне на договора.

7.5. Когато договорът е развален, поради неизпълнение от страна на клиента „РОЯЛ СОФТУЕР” съхранява информацията, която клиентът е въвел чрез ERP4 и която се намира на сървър/и на „РОЯЛ СОФТУЕР” към датата на развалянето, шестдесет дни след датата на развалянето на договора. След изтичане на този срок „РОЯЛ СОФТУЕР” може да унищожи данните по начин, който не позволява възстановяването им.

В рамките на посочения шестдесетдневен срок, при условие, че клиентът е изпълнил всички свои задължения за плащане по договора, „РОЯЛ СОФТУЕР” предоставя на клиента достъп до клиентския му домейн, за да може клиентът да свали данните, които е въвел чрез ERP4 и които се намират на сървър/и на „РОЯЛ СОФТУЕР” към датата на развалянето на договора.

Такъв достъп се осигурява по изрично искане от клиента и само за един работен ден, който се уговаря между страните.

Клиентът може да свали данните, при следните условия: Клиентът може да сваля информация, която въвежда и обработва чрез ERP4, доколкото в ERP4 e предвидена функционалност да бъде сваляна от клиента и само информацията, за която е предвидена такава функционалност.

Информация, за която ERP4 не съдържа функционалност за сваляне, независимо от нейния вид, естество и начин на обработване чрез ERP, не може да бъде свалена, съхранявана и обработвана от клиента на негови собствени устройства, освен ако условията за предаване на такава информация бъдат изрично уговорени с „РОЯЛ СОФТУЕР”.

Правилото по тази т. 7.5 не се прилага относно информация, материали, документи, съобщения и изобщо данни от всякакво естество, чието притежание, ползване или разпространение е забранено от действащото законодателство, включително файлове или отделни фрагменти на файлове в нарушение на чужди авторски права или други права, свързани с интелектуална собственост. Такива данни, материали, документи или съобщения по собствена преценка „РОЯЛ СОФТУЕР” може да заличи незабавно без да дължи каквото и да е обезщетение за това.

7.6. В случай на прекратяване или разваляне на договора за Услугата, доколкото това е допустимо съобразно императивните норми на приложимото законодателство, „РОЯЛ СОФТУЕР” не носи отговорност за каквито и да е претърпени вреди и пропуснати ползи от клиента или трети лица, причинени или във връзка с прекратяване или разваляне на договора за Услугата. По-специално, но без с това да се ограничава, „РОЯЛ СОФТУЕР” не носи отговорност за вреди от всякакво естество, включително пропуснати ползи, причинени от:

– прекратения достъп до клиентския домейн;

– прекратяване на ползването на ERP4;

– невъзможността на клиента да осъществи достъп и да ползва данните, които е въвел чрез ERP4 и се намират на сървър/и на „РОЯЛ СОФТУЕР”;

– унищожаване на данните по реда на т.7.4 или т. 7.5, включително когато е получил искане за предаване или осигуряване на достъп до данните, но клиентът не е изпълнил задълженията си за плащане по договора.

 

8. При възникване на спор между Клиентът и „РОЯЛ СОФТУЕР” ООД, произтичащ от Договора, страните следва първо да положат усилия за решаването му. В случай, че това се окаже невъзможно, то спорът ще бъде отнесен за решаване от Арбитражен съд град Варна при „Сдружение за правна помощ и медиация”, съобразно неговия правилник.

Неразделна част от настоящите общи условия са ПРАВИЛАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.